Apprenons Le Kreyol, le Creole Haitien!

LearnHaitianCreoleOnline: Learn Haitian Creole Online, Learn Haitian Kreyòl Online via Skype...

Le Mot Juste en Créole existe pour vous servir! Apprenez donc maintenant!


Voici Haitian Creole Stories, Songs, Books, Hymns

Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol - Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 12422 Disc Name: Haitian Creole - English Dictionary Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 13889 Disc Name: Kids Stories and Songs Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3064 Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children's Church Choruses Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD - Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 - Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children's Choruses Buy Now From CCNow or
Quantity

Sunday, October 2, 2016

Ann Pale Kreyòl ak Anglè PlopPlop epi San Dlo Nan Je - Let's Speak Haitian Creole in No Time and Without Tears

Ann Pale Kreyòl ak Anglè PlopPlop epi San Dlo Nan Je - Let's Speak Haitian Creole in No Time and Without Tears

All delivery will be via email.

Let's Speak Haitian Creole and English....with No Tears - Email

Monday, December 22, 2014

Une Association de Saveur Caraïbéenne: Les Mots des Recettes Fascinantes, Superbes de la Cuisine de Madame De dans "Finger-licking Haitian Recipes and Dishes"

Une Association de Saveur Caraïbéenne: Les Mots des Recettes Fascinantes, Superbes de la Cuisine de Madame De dans "Finger-licking Haitian Recipes and Dishes"

"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc. It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

The ebook presents Soup Joumou (squash soup), Bannann Peze(fried plantains), Taso, Griyo, Ze bwouye (scrambled eggs), Ze Bouyi (boiled eggs), Mayi Moulen (Cornmeal), Labapen (chestnuts) etc


Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle:

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle now


"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc. It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle:

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle now

Monday, November 3, 2014

LearnHaitianCreoleOnline - "Walking and Playing in the Rain, Mache ak Jwe Anba Lapli"

Buy a copy of this ebook "Mache ak Jwe Anba Lapli - Walking and Playing in The Rain" on Amazon.com

'Mache ak Jwe Anba Lapli - Walking and Playing in The Rain' Book Review:

"Mache ak Jwe anba lapli – Walking and Playing in the rain" is the story of two beautiful Haitian girls who got caught by bad weather while walking home from school. Linda and Lidya were close cousins. They were strong young girls. #Fanm djanm! #Gason ganyan! They were members of an extended Haitian family in Jeremie, a city in the Southwestern part of Haiti. Thomas-Alexandre Dumas, son of a French nobleman and mixed-race slave and eventually a general of the French Revolutionary Wars, was also born there. Read their story in Haitian Creole and English and find out what they did when they got home despite their maid's instruction. In this story, you will find out the meals Haitian students eat for breakfast, lunch, and dinner.

Find out whether you know the names of the games most Haitian kids play. Underline boys and girls' favorite games. Linda and Lidya enjoy playing the following games: Linda and Lidya enjoy playing 'Kay'! Yo renmen jwe kay

jwe domino (play domino)

jwe marèl (hopscotch)

jwe damye (checkers)

monte kap (fly kites)

jwe bezig (yon jwèt kat ki gen rèn)

jwe oslè (knucklebones, jacks)

jwe mab (marbles)

fè lago (hide and seek, play tag)

jwe kat (play cards)

jwe boul (play balls, mostly soccer)

sote kòd (jump ropes)

jwe kay (count-and-capture)

jwe kat (play cards)

fè wonn ( role playing, dancing and singing in a circle, run and play in a circle)

jwe kachkach liben (Hide and Seek an Object)

jwe ak fistibal, tire fistibal (play with slingshots, shoot with slingshots)

Sunday, November 2, 2014

English - Haitian Creole Vocabulary: Learn Haitian Creole Online - Aprann Kreyòl sou Entènèt

Habit – Abitid, Manni

Habitat – Abita

Half-way house – Ladesant tanporè

Habitual offender – Moun ki gen plizyè dosye, moun ki gen anpil zak

Hack – Chire, rache, taye

Hairbrush – Bwòstèt

Hairdo – koutpeny

Hair loss – Pèdi cheve

Hail – Grèl, lagrèl

Haircut – Fè, tèt, koupe cheve

Hairy – ki gen plim

Hall / hallway – Koridò, koulwa

Hall of fame – Kote pou onore moun, kote ki selèb

Hallucination – Vizyon, Alisinasyon

Halt – Kanpe, rete la

Ham – Janbon

Hamburger – sandwich vyann moulen, anbègè

Hammer – mato

Hand (assistance) – kout men, èd

Hand – men, plamen, pat,

Hand (verb) – remèt, mete nan men

Handbag – Valiz, sakamen

Hand washing – Lave men

Handbook – Mànyèl enfòmasyon

Handful – Ponyen

Handicap – Andikap, domaj, enfimite

Handicapped (adjective) – Andikape, domaje, enfim

Handkerchief – Mouchwa pòch

Handle – Lans, manch,

Handle (verb) – Manyen, touche, Okipe, brase, souke, sekwe, manipile, regle

Handle with care – pran prekosyon, frajil

Handle with gloves – Mete gan (lè wap fè travay sa a)

Handlebars – gidon

Hand-made – Ki fèt alamen

Hands on experience – Experyans Pratik

Handsaw – Goyin, si-a-men

Hang – jouke, pandye, Kwoke, pann

Hang up (verb) - kwoke

Hanger – Sèso

Hang out (verb) – Flannen

Harass – Talonnen, siveye, anmède, rann san souf, lage nan degonn

Harassment – anmèdman, pèsekisyon, arasman

Harness – lekipay, sèl pou chwal. Exanp: Lekipay gen sant mal bourik la – The harness has the smell of the jackass

Harness (verb) – sele. Exanp: Sele bourik la – harness the donkey or place the harness on the donkey

Harp – ap (enstriman mizik)

Harsh (adj.) – Mabyal, Tchak, Tyak

Hassle – Anmèdman, nwizans, anmède

Haste (noun) – anprèsman

Haste (verb) – Prese

Hatch – Kale. Exanp: Aprè ou fin bouyi ze, ou kale yo

Hate (noun) – èn, rayisman

Hate (verb) – rayi

Hate crimes – Krim kont moun ki diferan fizikman tankou jwif, nwa, meksiken, chinwa, japonè etsetera

Haughtily (adv) – angranman

Haughty (adj) – Aristokrat, granpanpan

Hearing aid – aparèy pou ede moun tande pi byen

Hearing-impaired – moun ki pa tande byen, soud, ki gen pwoblèm tande

Hearsay – Pawòl nan bouch, pawòl ou tande, pawòl yo di, rime

Heart attack – Kriz kadyak, Kriz kè

Heart of palm – chou palmis Heart pounding, heart racing – batman kè byen fò

Heart beat – batmann kè

Heartburn – doulè lestomak, endijesyon, zegrè lestomak

Head on collision – Aksidan fasafas

Head start – Pwogram pou degoche timoun

Headache – Tèt fè mal, maltèt

Headlights – gwo limyè machin

Headquarter – Katye general, biwo santral

Headscarf – Mouchwa tèt, foula

Heat rash – Bouton chalè, chofi, tife

Heavy heart – kè grenn, chagren

Heal – talon

Heal to toe – Depi nan tèt jis nan zòtèy

Hefty man – barak, potorik gason

Helmet – Chapo an metal, chapo pou pwoteje tèt, kas

Herdsman, shepherd – gadò, mawoule, gadyen bèt

Here and there – Pasipala

Here below – Sou latè beni

Hernia – èni

Hibernate – pase ivè dòmi, ibène, pase ivè

Hibiscus – choublak

Hiccup – Okèt

Hinge – Gon. Ekzanp: the hinge of the front door – gon pòt devan an

Hip – anch, ranch, sentay, senti, ren

Hip (adj) / Up to date – Modèn, alamòd

Hip bone – Zon ranch

Hippies – ipi

Hire (verb) – anboche, anplwaye, bay djòb

Hit – Kou, frape, bay kou, bay kout baton – hit with a stick

Honey – siwo myèl

Honey comb – Gato myèl

Honeydew – Melon despay

Hood – Kapo motè, kapo machin

Hoof – pat zannimo, zago

Hoop – sèk woulawoup

Hook – zen, kwòk (verb, kochte. Hook the door – kochte pòt)

Hot – cho, pimante, pike

Hot pepper – piman bouk

Hot relish – pikliz

Household – tout moun ki viv nan yon kay

Housekeeper – Moun ki fè netwayaj kay

Housework – travay kay

Hummingbird – Wanganègès, zwazo mouch

Hunchback – bosi

I.D. card – Kat idantite

I.V. – sewòm nan venn

Identical twins – Marasa idantik

Illicit (adj) – anbachal

Impeach (verb) – Revoke, kase yon ofisyèl nan djòb li

Impede – anpeche, defann I

n the wink of an eye – taptap, san pèdi tan,

Around here – Bò isitla,

In vain – Pou granmèsi, anven

Incenerator – Fou pou boule fatra, ensineretè

Inclination – pant, tandans, enklinasyon, atraksyon

Incognito – an kachèt

Ink – lank

Inkwell – ankriye

Insolent – Ensolan

Lava – wòch ki soti nan vòlkan

Lard – Mantèg, grès kochon, la kochon

Large intestine – Gwo trip

Larva – ze, lav, lava

Latrine cleaner – Bayakou

Laundry - Lesiv. M pral fè lesiv - I am going to do laundry.

Laundress – Lesivyè, lavandyèz

Leader – gid, dirijan, lidè, bòs, alatèt, chef

Lay (verb) – kouche, blayi, tann, ponn

Leg – janm

Leggy (adj) – janb long

Leap – vole

Lice – pou

Lie – manti, bay manti, fè manti

Lie detection test – Egzamen pou detekte manti

Liar – mantè, dyòlè

Lick – Niche, lanbe. Pa niche plat la. Don't lick the plate. Ou niche plat la aprè ou fin manje. You lick the plate after eating.

Lethargic – Kò kraze, Kò lage, san kouray, manfouben, kè pòpòz

Liar – mantè, dyòlè

Monday, September 1, 2014

The Joy of Summer Vacations in Haiti: Getting a Ride on a Tap Tap to Delmas, Petionville, Carrefour, Croix-des-Bouquets etc

Who are the Madan Saras? Madan Sara are merchants who are the principal accumulators, movers, and distributors of domestic produce in Haiti

(A new ebook available on Amazon.com. Purchase your copy right on Amazon.com now!)

Below are kalbas gourds / calabash. We make utensils with them. We call them "kwi."

Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti - Tap Tap, Madam Sara and Summer Pleasures of Haiti (A new ebook available on Amazon.com) (A new ebook available on Amazon.com. Purchase your copy right on Amazon.com now!)

Book Review

"Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti – Tap Tap, Madam Sara and Summer Pleasures of Haiti" is a book for everyone who has experienced the colorful and amazing beauty of Haiti. In this ebook, authors Joseph J. Charles and Jean Baptiste Laferriere present a list of activities that build ultimate memories of spending summer in Haiti: Pran Woulib sou Tap Tap, Bwè Kafe ak Chokola; Manje Griyo; Manje Anana; Bwè Ji Grenadin, Kachiman, Kenèp, Zabriko, Chadèk, Kowozòl, Grenad, Grenadya, Gwayav, Labapen, Papay, Pòm Kajou, Rezen, Sapoti, Mango, Zanmann, Zaboka, Seriz, Monte Kamyon, Rakonte Istwa, Keyi Kalbas ak Kayimit, Ale sou Plaj ak Rivyè, Bat Kòk nan Gagè/Gadyè. (Translated: Taking a Tap Tap Ride, Drinking Coffee and Chocolate; Eating fried pork; Eating Pineapple, Drinking Passion Fruit Juice, Custar Apple, Quenettes, Apricot, Grapefruit, Soursoup, Pomegrenade/Grenada, Guava, Breadfruit/Sugar Apple, Papaya, Cashew, Sea Grapes, Mamey, Mango, Almond, Avocado, Cherry; Climbing Dump Trucks; Telling Stories; Picking Calebasse/calabash and Star Apple; Going to the Beach and Rivers; Cockfighting in the Gallera Gallodrome Rink.)

Riding a Tap Tap to Petionville, Nazon, Delmas, and Carrefour is one of the best summer pleasures of Haiti. Then, buying fresh fruits, seafood, and vegetables from Madan Sara who work so hard to bring them from the rural provinces is unforgettable.

Sunday, August 11, 2013

Listen to Free Creole Audio, MP3 Downloads

French Lesson Blogs and Podcasts http://labaguettefrenchlesson.blogspot.com

http://ezfrenchlessonmp3.blogspot.com :


Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

http://frenchandcreoleaudio.blogspot.com

http://booktweetingsolution.blogspot.com

http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com

http://educationalchildrensbooks.blogspot.com

http://newwavepublishing.blogspot.com

http://booktweetingsolution.wordpress.com

http://kidskreyolkindle.blogspot.com

http://frenchlessonpodcast.libsyn.com presents 'Idiomas y Culturas Fronterizos: Los Verbos y las Palabras de Creole"

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free

Monday, December 10, 2012

Les mots interrogatifs du Créole au Français

Les mots interrogatifs:

Qui – Ki moun ki (sujet) Exemple: Qui m’aime ici? - Ki moun ki renmen mwen isitla? / Ki moun ki renmen-m isitla?

Ki moun (complement d’objet) – Qui avez-vous vu? – Ki moun ou wè?

Quoi – Kisa? Que…? – Kisa? - Que faites-vous ici? - Kisa ou ap fè isitla? / Kisa wap fè isitla

Pourquoi ne veux-tu pas nous accompagner? - Poukisa ou pa vle akonpagne nou? Parce que je suis malade – Paske m malad

Où? – Ki kote? / Ki bò? / Kote? – Where? Exemple: Où allez-vouz? Ki kote ou prale?

Je vais au cinema – M pral nan sinema.

Qu’allez-vous voir? - Kisa ou pral wè?

Je vais voir un nouveau film – M pral wè yon film ki fèk soti (un film qui vient de sortir)

Combien ça coûte? – Konbyen sa koute?

Ça coûte $20 – Sa koute 20 dola

Est-ce que le créole est facile? Oui, il est facile – Eske kreyòl fasil? Wi, li fasil.

Le creole est-il facile? Oui, il est facile – Kreyòl fasil? Wi, li fasil

Des livres electroniques pour apprendre le CreoleTuesday, October 2, 2012

What's the meaning of 'Asseyez-vous' in Creole and English?

Asseyez-vous is French for 'Sit down.'  In Creole, we say: Chita. 

The french verb is s'asseoir. It is not an easy verb to conjugate.

Present:
je m'assieds - M chita (Creole) - I sit down (English)
tu t'assieds - Ou chita - You sit down
il s'assied- Li chita - He/she sits down
nous nous asseyons - Nou chita - We sit down
vous vous asseyez - Nou chita - You sit down
ils s'asseyent - Yo chita - They sit down

Asseyez-vous is in the imperative form:

assieds-toi (can be used with one person)
asseyons-nous (Let's sit down) and Ann chita (Creole)
asseyez-vous (Sit down)

Past Tense:

je m'asseyais - M te chita (Creole) - I sat down
tu t'asseyais - Ou te chita - You sat down
il s'asseyait - Li te chita - He/she sat down
nous nous asseyions - Nou te chita - We sat down
vous vous asseyiez - Nou te chita - We sat down
ils s'asseyaient - Yo te chita - They sat down


So continue to ask your questions.  Write to HaitianCreole at Gmail dot com

Take care

Tuesday, May 22, 2012

Mo Vokabilè - Mots de Vocabulaire – Mo Vokabilè / Vocabulary Words


Mo Vokabilè - Mots de Vocabulaire – Mo Vokabilè / Vocabulary Words
Wanga – Ensorcelement, sortilege, gris-gris, amulette, fétiche – Fetish
Pyebwa – Arbre – Tree
Pye bannann – Bananier – Banana tree
Pye Kokoye – Cocotier - Coconut tree
Pye fig – Figuier – Fig tree
Pye Kafe – Caféier – Coffee tree
Pye poudre – Nomade, errant- Always out / never stays in one place
Pye zaboka – Avocatier – Avocado tree
Pye zabriko – Abricotier – Apricot tree
Pye mango – Manguier – Mango tree
Pye sitron – Citronnier – Lemon tree
Pye palmis – Palmiste – Palm tree
Pye papay – Papayer – Papaya tree
Pilon – Pilon / mortier - Pestle / spice mortar
Pitit gason – Fils – Son
Pitit fi – Fille – Daughter
Pitit pitit – Petits-enfants – Grandchildren
Pitit pitit gason – Petit fils - Grandson
Pitit pitit fi – Petite fille - Grand-daughter
Pitit deyò – Bâtard, illégitime – Bastard
Papa pitit – Mari, papa – Father,
Plasay / Plasaj – cohabitation, concubinage, plaçage – Cohabitation, plaçage
Plenyen – se plaindre, se lamenter, rechigner – to Complain
Plonbay – Plombage – Plumbing
Planch – Planche – Board
Pito – Préférer – to prefer
Plantè – Planteur – Planter (farmer)
Plim – stylo, plume – Pen
Kreyon – Crayon – Pencils
Manje vant plen – Manger à satiété – To eat and be full
Po je / Popyè – Paupière – Eyelid
Po bouch / Po dyòl – Lèvres- Lips
Plant – Plante – Plant
Plant ki fè moun dòmi – Narcotique – Narcotic
Pla men – Paume – Palm of one’s hand
Planèt – Planète – Planet
Pil – pile, batterie – Battery
Pil moun – groupe – group, collective
Pil – Pilule, comprimé – Pill
Pijon – colombe, pigeon – Dove, penis
Peye domaj enterè – dédommager, idemniser – To compensate
Peny – peigne – comb
Penyen – Peigner – To comb
Pèlen – Piège, embuscade, trappe – trap
Pay – paille, tarte – Straw
Pa lage – Maintenir, resister – To maintain
*Panyòl – Espagnol, hispano-américain – Spanish, Hispano-american, *often used to refer to Dominicans
Pale mal sou / Jaze / ragote – Médire, jaser, médire, bavarder – To gossip
Pantouf – Espadrille, Pantoufle, sandale – Sandals
Panyen / Panye – Panier – Basket
Panyen fatra – Poubelle, réceptable – Trash can
Pase nan betiz – Ridiculiser – To make fun of, to poke fun of

Saturday, January 7, 2012

Koute Fraz Sa yo - Ecoutez Ces Phrases - Escuchen Estas Frases - Listen to These Phrases

"The Top Multilingual Haitian Creole Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Languages in One" is a new ebook that provides language lessons and reading exercises in four major languages: French, Spanish, English, and Haitian Creole.

Click This link or Box to Start the Audio / Cliquez ici pour l'audio/Hagan Click Aqui

Koute isit / Ecoutez ici / Escuchen aqui / Listen here

Koute isit / Ecoutez ici / Escuchen aqui/ Listen here
Brief Book Review:

"The Top Multilingual Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Languages in One".... ""Fraz Kreyòl, Fransè, Anglè, ak Panyòl Gratis – Des Phrases de Créole, de Français, d’Espagnol, et d’Anglais Gratuites - Frases de Kreyòl, Francés, Español, e Inglés Gratis – Free Creole, French, Spanish, and English Phrases" is the ebook you have been waiting for.

Get a copy from Amazon Kindle


Purchase a copy of "The Top Haitian Creole Multilingual Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Romance Languages in One Book" now

Get a copy from Barnes and Noble as a Nook Book


Purchase a copy of "The Top Haitian Creole Multilingual Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Romance Languages in One Book" now

Additional Free Samples from the above phrasebook
.......................

10. M kriye paske-m kontan – Je pleure parceque je suis heureux. – Lloro porque estoy feliz – I cry because I am happy
11. Eske ou fè manje / kwit manje chak jou ? - Est-ce que tu fais la cuisine tous les jours ? - Cocinas cada día ? – Do you cook every day ?
12. Rele timoun you. Se lè pou yo pran dine – Appelez les enfants. C’est l’heure de prendre le diner. – Llamen a los chicos. Llega la hora de cenar. – Call the children up. It is time to eat dinner.
13. Kite timoun yo li liv yo – Laissez les enfants lire leur livres – Dejen a los niños leer sus libros – Let the kids read their books.
14. Ki kote / kote ou rete? – Où demeures-tu / où habites-tu ? – Dónde vives ? – Where do you live ?
15. Ki moun k-ap danse nan lakou-a ? – Qui danse dans la cour ? – Quién baila en el patio ? – Who is dancing in the yard ?
16. Kisa ou vle ? -Que veux-tu ? Tu veux quoi ? – Qué quieres ? – What do you want ?
17. Men de chapo. Kilés ou vle mete ? – Voici deux chapeaux. Lequel veux-tu porter ? – Aquí están dos sombreros. Cuál de ellos te gusta llevar? – Here are two hats. Which one would you like to wear?
18. Se konbyen sa koute? – C’est combien ça coûte ? – ¿Cuánto cuesta eso ? – How is that? How much does this/that cost?
19. Kijan ou rele? Kòman ou rele? Kouman ou rele ? Ki non ou ? Ki jan yo rele w ? – Comment t’appelles-tu? Quel est ton nom ? – ¿Cómo te llamas ? / Cuál es tu nombre ? – What’s your name ?
20. M rele m’sye Tchipi Kantiflas – Je m’appelle Mr. Chipi Cantiflas – Me llamo Don Chipi Cantiflas – My name is mr. Chipi Cantiflas
21. Ki moun ki te ba ou kalite non sa-a? – Qui t’a nomme ainsi ? - Quién te dió este tipo de nombre ? – Who gave you this kind of gargantuan name?
22. Poukisa ou pa vle jwe avèk nou? – Pourquoi ne veux-tu pas jouer avec nous? - Porqué no te gusta jugar con nosotros ? – Why don’t you want to play with us ?
23. Se pouki moun liv sa-a ye ? - A qui appartient ce livre ? - ¿De quién es este libro ? – Whose book is this ?
24. Ki kote ou prale / Kote prale la-a ? – Tu te rends oú ?/ Oú vas-tu ? – ¿A dónde vas? – Where are you going?
.................

Tuesday, October 4, 2011

Here is the Motivation to Speak French: Let Mitt Romney, Mormon and Presidential Republican Hopeful, Tell You More

When was it seen as a bad thing to speak another foreign language? When was speaking French seen as non cool? Any ad that is promoting the dumbing down of America is not cool.


In an attack ad released by the New Gingrich's campaign, millionaire businessman and former Chief Executive of the 2002 Winter Games in Salt Lake City and presidential hopeful Mitt Romney is criticized by fellow Republican Newt Gingrich for being able to read and speak French fluently.

The backers of these ad attacks seem to have forgotten that Newt Gingrich has a doctorate in European History. Back in 1971, he submitted a dissertation, Belgian Education Policy in the Congo 1945-1960. The dissertation had a lot of French sources in its bibliography. How can those who prepared the ad miss such an important fact? Even Newt must have known some French to be able to conduct all his research for his dissertation. Otherwise, how else would he have made reference to all these French sources?


Speaking another language should be applauded by whoever has the means and intelligence to acquire it. Mitt Romney learned French when he was a Mormon missionary in Paris and Bordeaux in the 1960s. In business and in culture, the language has served Mitt Romney well. Releasing such a video attack ad will not encourage American students to learn a foreign language.


The ad attackers are linking Sen. John Kerry who speaks French fluently and lost to George Bush to Mitt Romney's French Connection. The message they are conveying is that French-speaking Romney will lose to President Obama just like Kerry lost to George Bush.


Let's not mingle politics with culture and intelligence. There is no reason to criticize somebody for knowing French. The attack ad may not sit well with the reality of the country. Most Americans like French. They would like to learn and speak French. French may be one of the languages that most of them would like to learn if they could.


Do not pay attention to the attack ad video that comes to discourage you and keep you away from meeting your linguistic goals. Speaking French is cool. Students should learn the language.
Friday, July 22, 2011

Grandfather's Mercy - Pitye, Parenn! Parenn Pran Pitye! plus Popular Haitian Creole, English, French Phrases"Godfather's Mercy - Pitye, Parenn! or Parenn Pran Pitye; plus Popular French, English, and Haitian Creole Phrases" provides you with the most popular basic phrases in French, English, and Haitian Creole. It also comes equipped with easy-to-use vocabulary in all three languages. In addition, it presents Tijan's story and his godfather's mercy on him. Fatherless, 10-year-old Tijan decides to leave the treeless mountaintop where he lives with his always-drunk mother in search of an elusive education in crop-rich downtown Leogane, Haiti. Will Tijan reach his dream of learning how to read and write? Will her mother even realize that he went missing? Find out how His godfather, Mr. Bonifas, convinces his wife as he decides to offer to Tijan the same opportunities and access to education and a better life their own children enjoy. The text of this story is translated into English from Haitian Creole.
               


Purchase a copy of this book at Smashwords.com

Thursday, July 21, 2011

Popular Basic French, English, and Haitian Creole Phrases

This is only a sample / excerpt on the book titled, "Comment Dit-on...Ca en Creole? Ki Jan Nou Di Sa an Kreyol?"


1.     Bonjour! / Salut! – Good morning! / Hello! – Bonjou! Alo!
2.     Bonsoir! / Salut! – Good afternoon! / Good evening! – Bonswa
3.     Bonne nuit!  - Good night! – Bòn Nwi!
4.     Au Revoir!  - Goodbye! – Orevwa!
5.     À plus tard! – See you later – N-a wè pita
6.     Comment vas-tu? / Comment allez-vous? – How are you ? – Ki jan ou ye ? / Ki jan nou ye ?
7.     Bien – Fine – M byen
8.     Bien. Merci – Fine. Thank you. – M byen.  Mèsi
9.     Et toi? – And you? – E ou menm?
10.   Comment t’appelles-tu ?  / Comment vous appelez-vous ?  - What’s your name ? – Ki jan ou rele ?  / Ki jan nou rele?
11.  Je m’appelle Fanfan – My name is Fanfan – M rele Fanfan
12.  Enchanté (e) – I’m pleased to meet you – Mwen Kontan fè konesans ou / Mwen kontan rekonèt ou
13.  Excusez-moi, monsieur / Madame!  - Excuse me sir/ma’m – Eskize mwen mesye /madanm
14.  S’il vous plaît – Please – Silvouplè
15.   Merci  bien / Merci beaucoup – Thank you very much – Mèsi anpil
16.  Où se trouvent les toilettes / les W.C.? – Where’s the toilet ? – Ki kote twalèt la ye ?
17.  Où se trouve la chambre à coucher ? – Where’s the bedroom ? – Kote chanm a kouche-a ye ?
18.   Où se trouve la cuisine ?  - Where’s the kitchen ? – Kote kwizin nan ye ?
19.  Où se trouve le lavabo ? – Where’s the sink ? – Kote lavabo a ye ?
20.  Où se trouve le placard – Where’s the cupboard/closet ? – Kote kabinèt la ye ?
21.  Où se trouve le réfrigérateur ? – Where’s the refrigerator ? – Kote frijidè-a ye ?
22.  Où se trouve la commode ? – Where’s the dresser ?  - Kote komòd la ye ?
23.  Où se trouve le frigo ? – Where’s the fridge ?  - Kote frigo a ye ?
24.  Où se trouve le canapé ? – Where’s the sofa ? – Kote kanape a ye ?
25.  Où se trouve l’évier ? – Where’s the kitchen sink ? – Kote levye a ye?
26.  Où se trouve la salle de séjour / le salon ? – Where is the living room ? – Kote salon an ye ?
27.  Où se trouve le grenier ?  - Where is the attic ?  - Kote galata a ye ?
28.  Où se trouve la douche ?  - Where is the shower ?  - Kote douch la ye ?
29.  Où se trouve la cave ? – Where is the basement ?  - Kote anbalakay la ye ?
30.  Où se trouve le miroir ?  - Where is the mirror ?  - Kote glas la ye ?"Godfather's Mercy - Pitye, Parenn! or Parenn Pran Pitye; plus Popular French, English, and Haitian Creole Phrases" provides you with the most popular basic phrases in French, English, and Haitian Creole. It also comes equipped with easy-to-use vocabulary in all three languages. In addition, it presents Tijan's story and his godfather's mercy on him. Fatherless, 10-year-old Tijan decides to leave the treeless mountaintop where he lives with his always-drunk mother in search of an elusive education in crop-rich downtown Leogane, Haiti. Will Tijan reach his dream of learning how to read and write? Will her mother even realize that he went missing? Find out how His godfather, Mr. Bonifas, convinces his wife as he decides to offer to Tijan the same opportunities and access to education and a better life their own children enjoy. The text of this story is translated into English from Haitian Creole.
               

Purchase a copy of this book at Smashwords.comWednesday, July 6, 2011

Le Créole Facile Pour les Francophones et Francophiles - Easy Haitian Creole for French Speakers and French Lovers
C’est un extrait du livre “Le Créole Facile Pour les Francophones et Francophiles – Kreyòl Fasil Pou Moun Ki Pale epi Ki Renmen Fransè” 


Les Mots Interrogatifs – Mo pou poze kesyon

Ki lè? – quand

Ki lè ou vle vini?  Quand veux-tu venir?

Ki jan / Kòman / Kouman – Comment

Comment t’appelles-tu? – Ki jan ou rele?

Je m’appelle Jean – M rele Jan

Poukisa ou pa chita?  Pourquoi n’asseyez-vous pas?

Parce qu’il n’y a pas de chaises – Paske pa gen chèz

Qui chante maintenant?  Ki moun k’ap chante kounye-a?

C’est Jacques qui chante – Se Jak k’ap chante

Que veux-tu, ma fille?  Ki sa ou vle, pitit fi-m?

Je veux m’en aller – M vle ale

Je veux partir – M vle pati

Je veux sortir d’ici – M vle sòti isitla.

Combien d’étudiants y a­­-t-il dans cette classe?  Konbyen etidyan ki genyen nan klass sa-a

Il y a quelques 10 élèves – Genyen apeprè dis elèv.

Combien ça coûte?  Konbyen sa koute?

Ça coûte dix gourdes – Sa koute dis goud

Quelle est la valeur d’une gourde?  Ki valè yon goud?

Qu’est-ce qu’une gourde?  Ki sa yon goud ye? 

Une gourde est l’unité de la monnaie haitienne – Se kòb Ayisyen

Passe-moi un peu d’argent – Ban-m lajan / Ban-m yon ti kòb

Les pauvres doivent manger aussi - Malere dwe manje tou


Je n’ai pas d’argent – M pa gen kòb

Pourquoi n’avez-vous pas d’argent?  Poukisa ou pa gen lajan?

Je suis paresseux.  Je préfère rester au lit au lieu d’aller au travail – M parese.  M pito ret kouche nan kabann mwen pase pou-m al nan travay

Ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger – Sa-k pa travay pa dwe manje / moun ki pa travay pa dwe manje

Vaux-rien!  Tu ne connais pas une belle femme – Voryen! Ou pa konnen yon bèl fanm

Allons boire un verre – Ann al koule yon ti bweson / Ann al bwè yon ti byè

Viens danser avec nous – Vin danse avèk nou

Venez adorer Dieu avec nous dimanche prochain – Vin adore Bondye avèk nou dimanch pwochen

Il est un bel homme – Li se yon bèl gason / li se yon bèlòm

Quoi? Ki sa?

Dites-moi la vérité – Di-m laverite

Il ment tout le temps – Li bay manti toutan

Qui est-ce?  Se ki moun?

Ne fais pas comme ça.  Ce n’est pas vrai – Pa fè konsa.  Se pa vre.

Ça c’est quoi?  Se kisa sa ye?

J’ai faim – M grangou

J’ai soif – M swaf (M anvi bwè dlo)

Où es-tu ? – Ki kote ou ye?

Je suis malade – M malad

Ne crains rien. Je t’aime – Pa pè anyen, M renmen ou

Je ne t’aime pas – M pa renmen ou

Je suis ton fils – M se pitit gason ou


Je suis ta fille – M se piti fi ou

Tu es mon père – ou se papa-m

Elle est ma mère – Li se manman-m

Je veux te voir – M vle wè ou

Je vais à l’école – M pral lekòl

Tu vas où?
-       Ki kote ou prale?


Tu es ma femme ­ - ou se fanm mwen/ ou se madanm mwen


Est-ce que Jean est ton mari?  Eske Jan se mari ou?


Oui Jean est mon mari – Wi.  Jan se mari-m


Combien d’enfants avez-vous?  Konbyen timoun nou genyen?


Nous n’avons nos propres enfants, mais nous voulons adopter des orphelins – Nou pa gen pitit pa nou, men nou vle adopte òfelen.


Viens, Duchaine!  Vini-m pale ou, Duchaine!


Viens que je te parle – Vini-m pale ou.


Parles-tu le Créole?  Eske ou pale kreyòl?
Non. Je parle le Français. Cependant, J’apprends le Créole.  - Non.  M pale Fransè men m’ap aprann kreyol.  –


Ce n’est pas bon ça! Sa pa bon!


Qu’est-ce qui n’est pas bon?  Ki sa-k pa bon an?


Cette pomme n’est pas bonne.  Elle est gâtée.  Elle a des vers.  – Pòm sa-a pa bon  Li gate. Li gen vè.